Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/218/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fabianki” Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/217/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/216/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nasiegniewo – Zachód oraz Zarzeczewo – Północ Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/215/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/214/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/213/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/212/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/211/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 25.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „przebudowie drogi wojewódzkiej nr 562 w km 1+313 – 2+818 poprzez budowę chodnika o odwodnienia pasa drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 171/5, 171/2 obręb ewidencyjny Szpetal Górny, 170 obręb ewidencyjny Skórzno, 262 obręb ewidencyjny Nasiegniewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.14.2021 z dnia 23.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 70/2 i 71/2 (powierzchnia zabudowy do 1,99 ha), w obrębie ew. Lisek Szczegóły
Artykuł 23.11.2021 Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 listopada 2021 r. sprawie wysokości dotacji dla oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Fabianki na rok 2021 – II aktualizacja Szczegóły
Artykuł 23.11.2021 Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Fabianki na rok 2021 – II aktualizacja Szczegóły
Artykuł 23.11.2021 Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 23.11.2021 Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2022-2030 Szczegóły
Artykuł 23.11.2021 Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2022 rok Szczegóły