Typ Data Tytuł
Artykuł 24.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Wielgie z dnia 23.08.2021 r. znak: GSR.6220.6.13.2021.AO o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.07.2021 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.4.2021 z dnia 27.07.2021 r. – Zakup wznowienia oraz nowych licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, na działce o nr ewid. 77/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmica Mała, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 01.07.2021 r. o przedłożeniu przez pełnomocnika Inwestora wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o które wnosił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (przy piśmie z dnia 25.05.2021 r.) – dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2, obręb ew. Wilczeniec Fabiański Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.12.2020 z dnia 29.06.2021 r. z postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce nr ew. 6/2, obręb ew. Nasiegniewo dotyczące umożliwienia, stronom postępowania, zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji (umorzenie postępowania na wniosek Inwestora) Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2021” Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Raport o stanie Gminy Fabianki za 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.06.2021 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 07.06.2021 r. znak: RFZ.6220.1.12.2020 w sprawie budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce nr ew. 6/2, obręb ew. Nasiegniewo, gmina Fabianki – o podtrzymaniu stanowisk przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po wprowadzeniu zmian do zakresu inwestycji, o wezwaniu Inwestora przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do złożenia wyjaśnień do przedłożonej dokumentacji oraz o wystąpieniu Inwestora z wnioskiem o umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 26.05.2021 Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r. Szczegóły