Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków osobom i rodzinom objętym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019-2038 Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019 Szczegóły