Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2019 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r. – Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Bilans jednostki budżetowej za 2018 r. – Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Informacje i postanowienia Komisarza Wyborczego we Włocławku I Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za I kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 17 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej na działkach nr 83, 242/2, 41, 92, 301/213, 101/32, 101/17 w ulicach Włocławskiej, Szkolnej, Leśnej, Zachodniej, Malinowej, Żwirowej i Przyleśnej, obręb Szpetal Górny, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Szpetal Górny Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 15.04.2019 r. o przedłużeniu, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, terminu do wydania warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.8.2018 z dnia 08.04.2019 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia na działce nr ew. 124/5, obręb ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Stary Witoszyn Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.02.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2018 z dnia 08.02.2019 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.02.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów Szczegóły