Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2019 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18.01.2019 r. o przedłużeniu terminu wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym, gm. Fabianki”) Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.01.2019 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.3.2018 z dnia 25.01.2019 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2019 r. sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/27/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Fabianki na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków osobom i rodzinom objętym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Fabianki Szczegóły