Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019-2038 Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zawiadomienie Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska znak: DOP-WOŚ.436.1.2019.MK w sprawie wyznaczenia nowego terminu (do dnia 13.03.2019 r.) na rozpatrzenia odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo. Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.11.2018 Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej GMINY FABIANKI wraz z jej jednostkami organizacyjnymi Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.6.2018 na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Fabianki w postaci schroniska dla bezdomnych, noclegowni, ogrzewalni Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Dostosowaniu budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS tj. rozbudowa o pion komunikacyjny w tym klatka schodowa z szybem windowym osobowo-towarowym wraz z zadaszeniem podjazdu na samochody na działkach o nr ewid. 202/1 i 206 oraz droga dojazdowa nr 207 do drogi krajowej nr 67 – nr ewid. 29 w miejscowości Fabianki, Gmina Fabianki” Szczegóły