Typ Data Tytuł
Artykuł 19.11.2018 Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.4.2018 na świadczenie usług przez logopedę i terapeutę zajęciowego – pedagoga na prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019-2038 Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/2018 z dnia 09.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.3.2018 na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 31.10.2018 r. w sprawie wniosku Pana Macieja Piecucha o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2, obręb ew. Wilczeniec Fabiański – dot. przełożenia wyjaśnień Inwestora do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na uwagi podnoszone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku (dalej PPIS) z dnia 06.07.2018 r. Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 października 2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej PCV Ø90 mm w działkach: nr 40/1, 41 i 42/3 do działek: 42/5 i 42/2 w miejscowości Osiek, Gmina Fabianki dla potrzeb budownictwa mieszkalnego” Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.10.2018 Zapytanie ofertowe Nr GZO.271.3.2018 z dnia 25.10.2018 r. – Zakup i dostawa sprzętu w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 października 2018 r. w sprawie umorzenia kosztów upomnienia dotyczących gospodarki odpadami Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Fabiankach z dnia 12 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Fabianki bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5 Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Fabiankach z dnia 10 października 2018 r. o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 5 Szczegóły