Typ Data Tytuł
Artykuł 24.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 maja 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nasiegniewo – Zachód oraz Zarzeczewo – Północ Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23.04.2021 r. znak: RFZ.6220.1.12.2020 o przesłaniu do organów opiniujących (Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku) korekty i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia dot. budowy biogazowni rolniczej w Nasiegniewie, przedłożonej przez pełnomocnika Biogas Invest I Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Zawiadomienie Ministra Klimatu i Środowiska znak: DIŚ-III.61.1.2021.1 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo” Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.03.2021 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.1.2021 z dnia 15.03.2021 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 14.03.2021 Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fabianki w okręgu wyborczym Nr 10 Szczegóły
Artykuł 04.02.2021 Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 25.01.2021 Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2021 Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za grudzień 2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2021 Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach do przeprowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji Szczegóły
Artykuł 25.01.2021 Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych Gminy Fabianki prowadzonych przez Urząd Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 12.01.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek znak S.6220.72.2020 z dnia 07.01.2021 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej LISEK II o mocy do 0,95 MW i powierzchni do 2 ha, trafostacji, przyłączy do linii S/A, konwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp. na działce nr 244, położonej w obrębie ew. 0009 Lisek, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 04.01.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.3.2020 z dnia 29.12.2020 o zawieszeniu z urzędu prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 40/8, obręb ew. Chełmica Mała, gmina Fabianki” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły