Typ Data Tytuł
Artykuł 20.06.2018 Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.241.2.2018 na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.06.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.6.2018 z dnia 19.06.2018 r. – Dostawa fabrycznie nowego serwera plików oraz szafy serwerowej na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Dane dotyczące wykonania budżetu gminy za I kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Dane dotyczące wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2017 r. Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Kierownika GOPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.06.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.5.2018 z dnia 07.06.2018 r. dotyczące „Wykonania tablicy informacyjno-pamiątkowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim” Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym z dnia 07.06.2018 r. Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia: „Wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim” Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej z rur PCV Ø90 – przedłużenie istniejącej sieci gminnej w drodze nr 196 i budowa w działce nr 202/7 – droga wewnętrzna w miejscowości Nasiegniewo, Gmina Fabianki” oraz „Budowie sieci kanalizacyjnej z rur PCV Ø200 w drodze gminnej nr 196 oraz w działce nr 202/7 – droga wewnętrzna w miejscowości Nasiegniewo, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 maja 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE w drogach: nr 83- droga powiatowa, nr 65/3 droga gminna – ulica Świerkowa i drodze nr 65/22 droga prywatna wraz z 2-ma przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 65/12 i 65/20 w Szpetalu Górnym przy ulicy Świerkowej, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę 4 obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 80/1 i 80/2 w Wilczeńcu Fabiańskim – o o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz umorzeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.05.2018 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.4.2018 z dnia 30.05.2018 r. – Dostawa fabrycznie nowego serwera plików oraz szafy serwerowej na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. Szczegóły