Typ Data Tytuł
Artykuł 04.04.2018 Protokół Nr XXIX/2017 z XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 19 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Protokół Nr XXVIII/2017 z XXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu 26 października 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 kwietnia 2018 r. sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie farmy fotowoltaicznej Krępiny II o mocy do 1 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, okablowania, ogrodzenia, dróg wewnętrznych i zjazdu z drogi gminnej na działkach nr ew. 117/2 i 117/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo” Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 119/2 i 119/3 w miejscowości Krępiny, obręb ew. Zarzeczewo” Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 marca 2018 r. o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dla projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Fabianki” Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmienionego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE na działkach: nr 127 – droga gminna nr 85/2 – grunty prywatne, nr 84/6 – grunty prywatne, nr 82/17 – droga gminna, 82/21 – grunty prywatne i nr 277/2 – droga wewnętrzna Skarbu Państwa w miejscowości Bogucin, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE na działkach nr 25 – droga gminna i 31/3 – Skarb Państwa w w miejscowości Kulin, obręb ewidencyjny Zarzeczewo, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2018 r. dotyczące środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 750.000 euro – dla zamówienia „Realizacja zajęć szkoleniowych pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli” w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne” Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Realizacja zajęć szkoleniowych pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli” w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Fabianki dotyczących projektu zmienionego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły