Typ Data Tytuł
Artykuł 28.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę 4 obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 80/1 i 80/2 w Wilczeńcu Fabiańskim – o przesłaniu wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (o które wnosił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku) do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.05.2018 Przebudowa dróg gminnych w roku 2018 – II postępowanie Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli przestrzegania i stosowania przepisów utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku ujemnych skutków przezimowania Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Szacowanie szkód łowiecki Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 Kierownika GOPS z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 Kierownika GOPS z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, technik dokumentacji zapisów księgowych, nadrzędnych zasad rachunkowości, zasad wyceny aktywów i pasywów w jednostce, metody ustalania wyniku finansowego, planu kont oraz wykazu zbiorów danych tworzących zbiory rachunkowe na komputerowych nośnikach danych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 Uchwała Nr XXXII/291/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 Uchwała Nr XXXII/290/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata 2017-2032” Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 Uchwała Nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. Szczegóły