Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.05.2018 Uchwała Nr XXXII/287/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018 – 2022 Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 maja 2018 r. o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE w działkach nr 100/25 i 100/36 pełniących funkcji drogi wewnętrznej przy ulicy Zachodniej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 maja 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 221do działki 153/3 w miejscowości Chełmica Mała, obręb ewidencyjny Chełmica Mała, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 maja 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej nr 58/7 do działki nr 58/14 w miejscowości Fabianki, obręb ewidencyjny Fabianki, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 maja 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej nr 16/11 do działki 16/36 w miejscowości Kulin, obręb ewidencyjny Zarzeczewo, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: DOOŚ-WDŚ.420.16.2018.IG/mko.12 z dnia 02.05.2018 r. w sprawie odmowy wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE w drogach nr 43/3, 46/11 i w drodze gminnej nr 50 w Szpetalu Górnym w ulicach Akacjowa i Sosnowa, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie znak: RFZ.6220.1.9.2017 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański – informacja o złożeniu przez inwestora wniosku o zawieszenie postępowania Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za I kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Fabianki za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/286/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Fabianki na dofinansowanie kosztów budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody oraz sposobu jej rozliczania Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Uchwała Nr XXXI/285/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły