Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE na działkach: nr 127 – droga gminna nr 85/2 – grunty prywatne, nr 84/6 – grunty prywatne, nr 82/17 – droga gminna, 82/21 – grunty prywatne i nr 277/2 – droga wewnętrzna Skarbu Państwa w miejscowości Bogucin, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE na działkach nr 25 – droga gminna i 31/3 – Skarb Państwa w w miejscowości Kulin, obręb ewidencyjny Zarzeczewo, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2018 r. dotyczące środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 750.000 euro – dla zamówienia „Realizacja zajęć szkoleniowych pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli” w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne” Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Realizacja zajęć szkoleniowych pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli” w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Fabianki dotyczących projektu zmienionego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 07.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE na działkach nr 254/5, 373/2 – droga krajowa nr 67 i 254/19 – prywatna droga wewnętrzna przy ulicy Wiślanej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 07.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE w drogach nr 43/3, 46/11 i w drodze gminnej nr 50 w Szpetalu Górnym w ulicach Akacjowa i Sosnowa, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 06.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63x5,8PE w działkach nr 100/25 i 100/36 pełniących funkcji drogi wewnętrznej przy ulicy Zachodniej w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia: „Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny” Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o konsultacjach społecznych projektu “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański Szczegóły
Akty prawne 28.02.2018 Uchwała Nr XXX/276/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 28.02.2018 Uchwała Nr XXX/275/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły