Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.02.2018 Uchwała Nr XXX/274/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wichowo, jednostka ewidencyjna Lipno Szczegóły
Akty prawne 28.02.2018 Uchwała Nr XXX/273/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wichowo, jednostka ewidencyjna Lipno Szczegóły
Akty prawne 28.02.2018 Uchwała Nr XXX/272/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Witoszyn, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 28.02.2018 Uchwała Nr XXX/271/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 28.02.2018 Uchwała Nr XXX/270/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 28.02.2018 Uchwała Nr XXX/269/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 28.02.2018 Uchwała Nr XXX/268/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018″ Szczegóły
Akty prawne 28.02.2018 Uchwała Nr XXX/267/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Fabianki w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 28.02.2018 Uchwała Nr XXX/266/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny – II” Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXX/265/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Fabianki Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXX/264/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 Uchwała Nr XXX/263/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15kV w miejscowości Chełmica Mała na działkach nr 115/3, 159/2 i 165 (w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb Chełmica Mała, Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15kV w miejscowości Świątkowizna na działce nr 107/4 (w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb Świątkowizna, Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN-15kV w miejscowości Chełmica Duża na działce nr 195/3 (w tym demontaż linii energetycznej istniejącej), obręb Chełmica Duża, Gmina Fabianki Szczegóły