Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2017 Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Fabianki za rok 2016 przeprowadzona przez PPiS we Włocławku Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.03.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.3.2017 z dnia 10.03.2017 r. – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.02.2017 Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno – Chełmica Duża Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Plan zamówień dla Gminy Fabianki i jednostek organizacyjnych na 2017 r. Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø63 w drodze nr 82/17 wraz z 3 przyłączami do działek nr 82/19, 82/22 i 82/23 w Bogucinie dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø90 w działkach nr 100/25 i 100/36 pełniących drogi wewnętrzne z przyłączami do działek nr: 100/43, 100/44, 100/46, 100/47 i 100/49 w Szpetalu Górnym przy ul. Zachodniej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udziału w projekcie budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych w gminie Fabianki w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany składu interdyscyplinarnego Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udziału w operacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Bogucin (poza aglomeracją) realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wykonywania zadań Gminy Fabianki w zakresie użyteczności publicznej w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o złożeniu przez Pana Jana Kwapińskiego odwołania od decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu istniejących turbin wiatrowych i posadowieniu jednej turbiny wiatrowej na działce nr ew. 267/4 w miejscowości Uniechowo, obręb ew. Nasiegniewo oraz przesłaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wielkości zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania projektem pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Fabianki” Szczegóły