Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.13.2020 z dnia 30.12.2020 r. o uzyskaniu stanowisk organów opiniujących w sprawie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (PPIS we Włocławku – opinia o braku potrzeby przeprowadzenia ooś, RDOS w Bydgoszczy i Dyrektor ZZ we Włocławku – wezwanie o wyjaśnienie inf . w KIP) w ramach uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – dot. budowy farmy fotowoltaicznej SZPETAL GÓRNY o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,9 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wew., okablowania i ogrodzenia na działce nr ew. 210/13, obręb ew. Szpetal Górny Szczegóły
Artykuł 04.01.2021 Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 4 stycznia 2021 r. w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Fabianki w okręgu wyborczym nr 10 zarządzonymi na dzień 14 marca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 04.01.2021 Zarządzenie Nr 256/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 04.01.2021 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.12.2020 Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Fabianki Szczegóły
Artykuł 14.12.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10.12.2020 r. znak: RFZ.6220.1.12.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce nr ew. 6/2, obręb ew. Nasiegniewo, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie oraz wystąpieniu do organów opiniujących o stanowisko co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia z dnia 24.11.2020 r. znak: RFZ.6220.1.6.2020 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 30 m3/h na terenie działki nr ew. 11, obręb ew. Lisek – z uwagi na przedłożenie przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 08.12.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 07.12.2020 r. znak: RFZ.6220.1.14.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RFZ.6220.1.12020 z dnia 15.06.2020 wydanej dla przedsięwzięcia pn. “Budowa farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,80 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr ew. 125/6 położonej w obrębie ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki, powiat włocławski”. Zmiana dotyczy nr działki na której planowane jest przedsięwzięcie (spowodowane podziałem geodezyjnym działki). Lokalizacja i dane techniczne farmy fotowoltaicznej nie ulegają zmianie. Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 grudnia 2020 r. znak: RFZ.6220.1.13.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Szpetal Górny o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,90 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia na działce nr ew. 210/13 położonej w obrębie ew. Szpetal Górny, gmina Fabianki, powiat włocławski” Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.12.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.18.2020 z dnia 03.12.2020 r. – Dostawa wyposażenia Domu Dziennego Pobytu w Urszulewie w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.11.2020 Dostawa wyposażenia Domu Dziennego Pobytu w Urszulewie w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.11.2020 Zakup i dostawa sprzętu na zajęcia prowadzone z wykorzystaniem Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych – w ramach projektu Nowoczesna szkoła w nowoczesnej gminie – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 10.11.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OŚ.6220.3.2019/2020 z dnia 30.10.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej LISEK o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr 253/4 położonej w obrębie ewid. Lisek, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 30.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 października 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki oznaczonej nr 252/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 29.10.2020 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z dnia 22.10.2020 r. znak: GD.ZUZ.5.4210.394.2020.JL o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: stawu o powierzchni 1750 m2 i głębokości max 2,9 m na działce nr ew. 184 w obrębie ew. Lisek oraz ujęcia wód z projektowanego stawu w postaci pompy do poboru i na szczególne korzystanie z wód do nawadniania upraw na potrzeby działalności rolniczej w ilości większej niż średnioroczne 5 m3/dobę Szczegóły