Typ Data Tytuł
Artykuł 28.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2019 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. BT42629 WŁOCŁAWEK CYPRIANKA, dz. nr 232/2 i 31, obręb ew. Fabianki, dot. przedłożenia przez Inwestora (pełnomocnika) do tut. Urzędu wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na wezwanie RDOŚ w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.6.2019 z dnia 22.04.2020 r. o przedłożeniu przez Inwestora (pełnomocnika) wyjaśnień karty informacyjnej przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka – Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km), o które wnosił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 12.03.2020 r. Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej na terenie działki oznaczonej numerem 60/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzno, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia DN 32PE na terenie działek oznaczonych numerem 36, 473/11 i 473/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny” Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym Pani Renacie Górskiej Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach Pani Marzenie Baranowicz Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki, stanowiącej własność Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki o sporządzeniu spisu wyborców i sposobie jego udostępnienia Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz terminie losowania członków komisji Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na terenie działek oznaczonych numerami 59/9 i 59/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki oraz działek oznaczonych numerami: 214/3, 214/9, 214/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA, Oddział w Bydgoszczy na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania padów atmosferycznych z drogi krajowej nr 67 do ziemi (mokradła) na dz. nr ew. 153/3, obręb ew. Fabianki Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Fabianki Nr 17/2020 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 07.04.2020 Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły