Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 04.10.2017 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.10.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.11.2017 z dnia 18.09.2017 r. – Wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, hydrotechniki lub melioracji wodnej dot. zmiany stanu wody na gruncie mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.08.2017 Przebudowa dróg gminnych w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.08.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.10.2017 z dnia 11.08.2017 r. – Zakup i dostawa sadzonek drzew Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Obwieszczenia Starosty Włocławskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C pd km 0+000 do km 0+514 (odcinek I) i od km 0+799 do km 1+629 (odcinek II), na działkach nr ew. 10, 27, 70/1, 71/1, 92, 223/5 w miejscowości Lisek, obręb ewidencyjny Lisek, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej-napowietrznej SN-15kV na linię SN -15kV na działce nr 221/6 i nr 222/1, obręb Chełmica Duża, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie linii energetycznej-napowietrzne SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz linii energetycznej kablowej nn-0,4kV na działce nr 258/72 w miejscowości Chełmica-Cukrownia, obręb Chełmica Duża, Gmina Fabianki” Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.08.2017 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.9.2017 z dnia 01.08.2017 r. – Zakup wznowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.07.2017 Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Fabianki w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.07.2017 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chełmicy Dużej Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości zwrotu dotacji od gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Fabianki na rok 2017 Szczegóły