Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Fabianki z Gminą Bobrowniki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 92 i nr 209 – część działki Nr 15 i część działki Nr 186 położonej we wsi Rachcin” oraz udzielenia Gminie Bobrowniki wsparcia finansowego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb pobierania opłat za korzystanie z tych usług Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny” Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.11.2016 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości do 4.000.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.11.2016 Zapytanie ofertowe Nr RFZ.271.2.12.2016 z dnia 28.11.2016 r. – Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: „Strategia Rozwoju Gminy Fabianki na lata 2016 – 2025″ Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.11.2016 Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.10.2016 Zapytanie ofertowe Nr RFZ.271.2.11.2016 z dnia 25.10.2016 r. – Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.10.2016 Zapytanie ofertowe Nr RFZ.271.2.10.2016 z dnia 20.10.2016 r. – Remont przejścia – mostku nad Świętym Strumieniem w obrębie Zarzeczewo Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.10.2016 Zapytanie ofertowe Nr RFZ.271.2.9.2016 z dnia 04.10.2016 r. – Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28.09.2016 r. w sprawie wydania decyzji Nr RI.6733.04.2016 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej Ø160 w pasie drogi wojewódzkiej Nr 562 w obrębie geodezyjnym: Nasiegniewo na działce oznaczonej Nr ewid. 262 oraz budowa komory zasuw w działce Nr 84, Gmina Fabianki” Szczegóły