Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 07.10.2020 Przebudowa i doposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Świątkowiźnie na potrzeby Dziennego Domu Pobytu Senior Plus Szczegóły
Artykuł 07.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 05.10.2020 r. znak: RFZ.6220.1.3.2020 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr ew. 40/8, obręb ew. Chełmica Mała” Szczegóły
Artykuł 07.10.2020 Zawiadomienie Ministra Środowiska z dnia 30.09.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 07.10.2020 Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.10.2020 Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Marszałek Województw Kujawsko-Pomorskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz o możliwości wnoszenia uwag do dokumentu. Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego Organ będzie uwzględniał szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim, spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 września 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej Ø150 w Szpetalu Górnym w pasie drogi gminnej ul. Leśnej, od drogi powiatowej ul. Włocławskiej do ul. Radosnej, na działkach oznaczonych numerami 41, 83, 294/2, 346/28, 346/15, 346/16, 346/17, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 września 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn63 wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych numerami: 305/12, 305/13, 305/16, 294/2, 244, 352/7, 303/20 i 305/24, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 września 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, wymianie/budowie słupów SN, budowie złącza SN, budowie wymianie stacji transformatorowej, budowie linii NN, budowie/wymianie słupów NN Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 września 2020 r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. BT42629 WŁOCŁAWEK CYPRIANKA, dz. nr 232/2 i 31, obręb ew. Fabianki Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2020 Zapytanie ofertowe Nr GZO.KR.24.3.2020 z dnia 16.09.2020 r. – Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych, pomocy i materiałów dydaktycznych do indywidualizacji nauczania oraz materiałów na zajęcia w projekcie nr RPKP.10.02.02-04-0027/19 pod nazwą „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej gminie – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Fabianki”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych, pomocy i materiałów dydaktycznych do indywidualizacji nauczania oraz materiałów na zajęcia w projekcie nr RPKP.10.02.02-04-0027/19 pod nazwą „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej gminie – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Fabianki”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne” Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.8.2020 z dnia 03.09.2020 r. o uzyskanych stanowiskach organów opiniujących (Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku) w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 4,84 ha wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106 i 107, obręb ew. Chełmica Mała” w ramach postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły