Typ Data Tytuł
Artykuł 04.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 września 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na zorganizowanie domu dziennego pobytu w budynku gminnym na działce oznaczonej numerem 16/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Świątkowizna, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak: WGK.RG.OŚ.6220.3.2019/2020 z dnia 25.08.2020 r. – udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej LISEK o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr 253/4 położonej w obrębie ewid. Lisek, gmina Fabianki Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.08.2020 Zakup i dostawa poleasingowych komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektów grantowych pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 11.08.2020 r. znak: RFZ.6220.1.6.2020 o uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 30 m3/h na terenie działki nr ew. 11, obręb ew. Lisek, w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek oznaczonych numerami 60/4, 60/7, 60/8, 61/7, 61/8, 61/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzno, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 63 wraz z przyłączami Ø 32 na terenie działki oznaczonej numerem 304/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Fabianki Nr 58/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia „Dostawa lamp solarnych dla Gminy Fabianki 2020″ Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 lipca 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce oznaczonej nr ewid. 1/96, 1/112, 1/109 w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.15.2020 z dnia 30.07.2020 r. – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 lipca 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek oznaczonych numerami 60/4, 60/7, 60/8, 61/7, 61/8, 61/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzno, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.8.2020 z dnia 29.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW i powierzchni zabudowy do 4,84 ha wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106 i 107, obręb ew. Chełmica Mała” Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.14.2020 z dnia 28.07.2020 r. – Zakup wznowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.07.2020 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Memorandum Informacyjne „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” Szczegóły