Typ Data Tytuł
Artykuł 08.05.2020 Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2020 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.05.2020 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.7.2020 z dnia 06.05.2020 r. – Badanie monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Wilczeńcu Fabiańskim, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 kwietnia 2020 r. sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.04.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 22.04.2020 r. znak RFZ.6220.1.1.2020 w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia tj. budowy farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,8 ha na działce nr ew. 125/6, obręb ew. Zarzeczewo, o otrzymaniu opinii PPIS we Włocławku w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o uzyskaniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2019 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. BT42629 WŁOCŁAWEK CYPRIANKA, dz. nr 232/2 i 31, obręb ew. Fabianki, dot. przedłożenia przez Inwestora (pełnomocnika) do tut. Urzędu wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na wezwanie RDOŚ w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.6.2019 z dnia 22.04.2020 r. o przedłożeniu przez Inwestora (pełnomocnika) wyjaśnień karty informacyjnej przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka – Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km), o które wnosił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 12.03.2020 r. Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej na terenie działki oznaczonej numerem 60/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzno, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia DN 32PE na terenie działek oznaczonych numerem 36, 473/11 i 473/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny” Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym Pani Renacie Górskiej Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach Pani Marzenie Baranowicz Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki, stanowiącej własność Gminy Fabianki Szczegóły