Typ Data Tytuł
Artykuł 23.04.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki o sporządzeniu spisu wyborców i sposobie jego udostępnienia Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz terminie losowania członków komisji Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na terenie działek oznaczonych numerami 59/9 i 59/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki oraz działek oznaczonych numerami: 214/3, 214/9, 214/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA, Oddział w Bydgoszczy na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania padów atmosferycznych z drogi krajowej nr 67 do ziemi (mokradła) na dz. nr ew. 153/3, obręb ew. Fabianki Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Fabianki Nr 17/2020 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 07.04.2020 Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Wzór zgłoszenia kandydata – uzupełnienie składu obwodowej komisji wyborczej przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18.03.2020 r. znak RFZ.6220.1.6.2019 w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka – Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km)” o wezwaniu przez RDOŚ inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, celem wydania opinii w sprawie Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 marca 2020 r. znak RFZ.6220.1.1.2020 w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia tj. budowy farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,8 ha na działce nr ew. 125/6, obręb ew. Zarzeczewo, o otrzymaniu opinii PPIS we Włocławku w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o przekazaniu przez RZGW w Warszawie wniosku Wójta o wydanie opinii do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, oraz o przedłużeniu terminu wydania opinii przez RDOŚ w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 marca 2020 r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji RI.6733.32.2019 z dnia 15.01.2020 r. dotyczącej wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 110 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 65/3, 65/15, 65/18, 66/2, 67/8, 66/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły