Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce nr 252/5 w Bogucinie, Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „rozbudowie i nadbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpetalu Górnym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 146, położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, Gmina Fabianki polegającej na : 1. dobudowie garażu , a nad nim nadbudowa piętra o salę dydaktyczno – socjalną , 2. nad częścią istniejącą nadbudowa piętra na pomieszczenia socjalne, po rozbudowie budynku dach jednospadowy Remizy, 3. budowa przyłącza kanalizacyjnego.” Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN – 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych nn, dwóch złączy kablowo – pomiarowych nn 0,4kV oraz wymianę słupa linii SN 15kV, na działce nr 28 wraz z lokalizacją stacji transformatorowej słupowej ( pas drogowy drogi gminnej) i działkach oznaczonych numerami: 8/1, 9/4, 29/17, 29/20, 29/27, w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki, dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych” Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Fabianki w miejscowości Szpetal Górny Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia : „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny – II” Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki o uzupełnieniu wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie: ,,Stacji bazowej telefonii komórkowej na działkach o nr ewid. 208/48, 208/18 położonych w miejscowości Bogucin, Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 180 PE w Szpetalu Górnym w działkach 0 numerach 101/13, 101/9, 302/20, 302/21 oraz w drogach: dz. nr 101/17 – droga gminna, dz. nr 83 i 333 droga powiatowa w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach” Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 24.11.2017 r. o wydaniu Postanowienia Wójta Gminy Fabianki nr RI.6733.04.2016.2017 z dnia 24.11.2017 r. w sprawie sprostowania zapisów w ostatecznej decyzji nr RI.6733.04.2016 z dnia 28.09.2016 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na budowę : odcinka sieci kanalizacyjnej – ciśnieniowej ok. 200 m fi 160 w pasie drogi wojewódzkiej Nr 562 na działce oznaczonej Nr ewid. 262. oraz budowę komory zasuw na działce Nr ewid. 84, położonych w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, gmina Fabianki. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63PE w pasie dróg na działkach oznaczonych numerami: 242/2 – droga gminna, 83 – droga powiatowa, 41 – droga gminna, 346/7, 346/8 – droga gminna, 37 – droga gminna, 40/7 – droga gminna, 74/6 – droga gminna, 36 – droga gminna, 20/5 droga Skarbu Państwa, 346/4, 18/2, 18/3, 485 – droga wewnętrzna prywatna oraz działkach użytkowanych rolniczo oznaczonych numerami: 240/1, 346/21, 40/26, 20/2, 480/1, 40/44 , także na działce nr 466 – grunty leśne w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowa sieci elektroenergetycznej w pasie drogi gminnej nr geod. 53 i drogi krajowej nr 67 – działka nr geod. 209 w celu dokonania przyłączenia elektroenergetycznego do szafki przyłączeniowej projektowanej na działce nr 199/6 w miejscowości Cyprianka, gmina Fabianki dla potrzeb istniejącej zabudowy mieszkaniowej.” Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Rozbudowie budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpetalu Górnym przy ul. Płockiej 3 na działce o nr geodezyjnym 146, Gmina Fabianki polegającej na: 1/ dobudowie garażu, a nad nim nadbudowa piętra o salę dydaktyczno – socjalną , 2/ nad częścią istniejąca nadbudowa piętra na pomieszczenia socjalne, po rozbudowie budynku dach jednospadowy Remizy, 3/ budowa przyłącza kanalizacyjnego. ” Szczegóły
Artykuł 03.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowa sieci elektroenergetycznej w pasie drogi gminnej nr 53 i drogi krajowej Nr 67 – działka nr geod. 209 w celu dokonania przyłączenia elektroenergetycznego do szafki przyłączeniowej projektowanej na działce nr 199/6 w miejscowości Cyprianka, gmina Fabianki dla potrzeb istniejącej zabudowy mieszkaniowej” Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowa linii energetycznej – kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV i przyłącza niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przebudową sieci energetycznych na dz. nr 171/4 i 249/8 przy ulicy Płockiej w Szpetalu Górnym, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 180 PE w Szpetalu Górnym w działkach o numerach 101/13, 101/9 i 302/21 oraz drogach: dz. nr 101/17 – droga gminna, dz. nr 83 i 333 droga powiatowa w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach” Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie linii energetycznej – napowietrznej SN – 15 KV na linię kablową SN – 15 KV na dz. nr 221/6 i nr 221/1, obręb: Chełmica Duża, Gmina Fabianki” Szczegóły