Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 90 w pasie drogi gminnej działka nr 47 z przyłączem PE Ø 32 do działki nr 48/3, w miejscowości Kulin obręb ewidencyjny Zarzeczewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV w ramach zadania pod nazwą „Remont linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Zawiśle – Lipno” w miejscowości Chełmica Duża, na działkach nr 241/1, 236/7, 237/4, 229, 221/6 ,222/1, 222/2, 228/1, 228/2 i 235 (droga gminna), położonych w obrębie ewidencyjnym Chełmica Duża, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN- 15 kV w miejscowości Fabianki, na działkach oznaczonych numerami: 232/6, 232/7, 240/16, 240/17, 248 (droga gminna), dla zadania pod nazwą ,, Remont linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Zawiśle – Lipno”, w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej Ø 90 w drodze nr 82/17 wraz z 3-ma przyłączeniami do działek nr ewidencyjnym 82/19, 82/22, 82/23 W Bogucinie dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 w działce nr 55/24 ze studniami oraz przyłączy do działek nr 55/37, 55/38 w Fabiankach dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego” Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci kanalizacyjnej Ø 200 w Szpetalu Górnym przy ulicy: Wiślanej w drodze – działka nr 254/19 do wysokości dz.nr 254/20. Włączenie dokonać do istniejącej studni kanalizacyjnej. Na nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wybudować studnie kanalizacyjne przy działkach 254/20, 254/21 i 254/15. Następnie wybudować przyłącza do działek nr 254/20, 254/21 i 254/15 i zakończyć przykanalikami w/w działkach. Sieć budowana jest dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego” Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej Ø 90 w działkach nr 100/25 i 100/36, pełniących drogi wewnętrzne z przyłączeniami do działek: nr 100/43, 100/44, 100/47, 100/46 i 100/49 W Szpetalu Górnym przy ul. Zachodniej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN- 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi oraz rozdzielnią kablową w obrębie : Szpetal Górny na dz. (dawny nr 493) O numerach: 493/5 , 493/6, 493/7, 493/4, 493/3, 493/2 oraz w drogach wewnętrznych: nr 493/1, 485, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej PCV Ø 63 w drodze nr 104 i 103/20 do granicy działek nr 103/24 ii 103/30 wraz z przyłączami do działek nr 50/3, 105/5, 103/29, 103/30, 103/24, 103/22, 103/25, 103/27, 103/18, 103/21 dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego położonych w Nasiegniewie, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej PCV Ø 90 w działce jako droga nr 753/6 w Nasiegniewie do granicy z działką nr 753/5 wraz z budową przyłączy do działek nr 753/2, 753/3, 753/4, 753/5, 99/9, 99/8, 99/6, 99/5 dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego położonych w Nasiegniewie, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej PCV Ø 90 w drodze nr 101 w Nasiegniewie z przyłączami do działek nr 100/7, 100/5, 100/4, 102/4, 102/7, 100/2 , 100/1 dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego położonych w Nasiegniewie, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej Ø 90 W drodze gminnej nr 47 wraz z przyłączem do działki nr 48/3 w miejscowości: Kulin, obręb: Zarzeczewo, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej PE Ø 63 w drodze gminnej nr 47 i prywatnej nr 50/5 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 50/6 w miejscowości: Urszulewo , obręb : Zarzeczewo , Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Remont linii napowietrznej SN – 15 KV GPZ Zawiśle – Lipno” polegającej na „Remont linii i przebudowa linii SN – 15 KV w miejscowości : Chełmica Duża, gm. Fabianki na działkach: nr 241/1, 236/7, 237/4, 229, 222/1, 222/2, 228/1, 228/2 i droga gminna nr 235” Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Remont linii napowietrznej SN – 15 KV GPZ Zawiśle – Lipno” polegającej na „Przebudowie linii napowietrznej SN – 15 KV w miejscowości: Fabianki na działkach: nr 232/6, 232/7, 240/16, 240/17 i droga gminna nr 248, Gmina Fabianki” Szczegóły