Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø63 w drodze nr 82/17 wraz z 3 przyłączami do działek nr 82/19, 82/22 i 82/23 w Bogucinie dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej Ø90 w działkach nr 100/25 i 100/36 pełniących drogi wewnętrzne z przyłączami do działek nr: 100/43, 100/44, 100/46, 100/47 i 100/49 w Szpetalu Górnym przy ul. Zachodniej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia De 63 PE w drodze gminnej – ulica : Ogrodowa o numerach ewidencyjnych : 253/22, 253/36 i 253/40 z przyłączem gazowym średniego ciśnienia De 32 PE działka nr 254/5 do budynku mieszkalnego w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki. Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie linii kablowych SN – 15 KV i złącza ZK- SN – 15KV dla przesyłania energii elektrycznej w miejscowości Szpetal Górny przy ulicy Włocławskiej na działkach nr 301/39, 302/2, 83 – droga powiatowa , 101/9, 101/66, 101/57, 101/39 , Gmina Fabianki dla zadania pod nazwą „ Remont linii napowietrznej SN – 15 KV GPZ Zawiśle – Lipno”. Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej PE Ø 63 w drodze gminnej nr 47 i prywatnej nr 50/5 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 50/6 w miejscowości: Urszulewo , obręb : Zarzeczewo , Gmina Fabianki.” Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia De 63 PE w drodze gminnej – ulica : Ogrodowa o numerach ewidencyjnych : 253/22, 253/36 i 253/40 z przyłączem gazowym średniego ciśnienia De 32 PE działka nr 254/5 do budynku mieszkalnego w Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki”. Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie linii kablowych SN – 15 KV i złącza ZK- SN – 15KV dla przesyłania energii elektrycznej w miejscowości Szpetal Górny przy ulicy Włocławskiej na działkach nr 301/39, 302/2, 83 – droga powiatowa , 101/9, 101/66, 101/57, 101/39 , Gmina Fabianki dla zadania pod nazwą „ Remont linii napowietrznej SN – 15 KV GPZ Zawiśle — Lipno”. Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 17.10.2016 r. w sprawie wydania decyzji Nr RI.6733.06.2016 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie dwóch odcinków sieci wodociągowej PCV Ø 90 na działkach nr 493, nr 48 i nr 480/1, z włączeniem do istniejącej sieci Ø 90 znajdującej się na działce nr 480/1, w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki.” Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28.09.2016 r. w sprawie wydania decyzji Nr RI.6733.04.2016 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej Ø160 w pasie drogi wojewódzkiej Nr 562 w obrębie geodezyjnym: Nasiegniewo na działce oznaczonej Nr ewid. 262 oraz budowa komory zasuw w działce Nr 84, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28.09.2016 r. w sprawie wydania decyzji Nr RI.6733.03.2016 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej Ø160 w pasie drogi wojewódzkiej nr 562 na działce oznaczonej Nr ewid. 170 w obrębie ewidencyjnym: Skórzno, Gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28.09.2016 r. w sprawie wydania decyzji Nr RI.6733.02.2016 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej Ø 160 w pasie drogi wojewódzkiej nr 562 o Nr ewid. 171/2 , Skarbu Państwa nr ewidencyjny : 171/5 , w działce prywatnej : nr 213, w drogach gminnych o nr ewidencyjnych: 214/1,153,154/10,121/3,259, w działkach gminnych: nr 152/1 i 152/2, budowa przyłączy kanalizacyjnych dla potrzeb budownictwa mieszkalnego na działkach: 238/2, 197/1, 167, 164/3, 191/1, 181/1, 163/4, 163/3, 162, 181/2, 161, 178/3, 158/2, 160/8, 160/10, 176/3, 175/3, 175/5, 155/5, 155/1, 154/1, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 154/9, 132/1, 132/2, 256/28, 256/27, 172/1, 175/4, 256/25, 176/2, 178/8, 257/4, 257/1, 257/2, 183/1, 184/1, 188/1, 263/3, 263/5, 263/14, 264, 194/1, 195/4, 195/3, 269/5, 270/1, 270/3, 199/1, 274, 276/2, 203/1, 203/2, 281/1, 209/1, 288/3, 288/9, 209/18, 288/8, 209/11, 152/1, 152/2 oraz budowa tłoczni ścieków w drodze gminnej nr 259 w obrębie ewidencyjnym Szpetalu Górnym, Gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 12.09.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fabianki Szczegóły
Artykuł 08.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Wykonaniu włączenia do sieci wodociągowej Ø 90 dwóch odcinków sieci na działkach nr 493, 485 i 480/1 w Szpetalu Górnym przy ul. Leśnej , Gmina Fabianki dla budownictwa jednorodzinnego. Sieci wodociągowe do działki nr 493 wykonać z rur PE Ø 90 za linią graniczną na terenie działki nr 493 usytuować studnie wodomierzową z układem pomiarowym i zaworem antyskażeniowym, zakończyć hydrantem” Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Fabianki dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka sieci wodociągowej PCV Ø 160 w działce nr 242/37 pełniącej funkcję drogi wewnętrznej, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, z włączeniem do istniejącej sieci w pasie drogi dojazdowej działka nr 217/3, położona w obrębie ewidencyjnym Bogucin i połączeniem z istniejącą siecią zlokalizowaną w pasie drogi gminnej działka nr 241, położona w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki.” Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej PCV Ø 160 w działce nr 242/37 o charakterze drogi wewnętrznej w Fabiankach na terenie dla funkcji usługowych lokalnych i ponadlokalnych. Włączenie nastąpi do istniejącej sieci Ø 160 w drodze nr 217/3 w Bogucinie, projektowaną sieć połączyć z istniejącą siecią zlokalizowaną przy drodze gminnej Fabianki – Chełmica Mała nr ewidencyjny 241.” Szczegóły