Obwieszczenia Wójta

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: – Wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej średniego napięcia SN – 15kV, – Budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN- 15kV, – Budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV „Osiek 7” – Budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn – 0,4kV, – Budowie przyłączy energetycznych niskiego napięcia nN z szafkami pomiarowymi na terenie działek oznaczonych numerami: 8/2, 4, 9/3, 10 i 9/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 mm PE o długości ok. 470,0mb oraz sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE o długości ok. 60,0 m wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia dn 32 mm PE ok. 70,0 m na terenie działek oznaczonych numerami : 196, 235/16, 235/5, 224/3, 223/2, 224/1, 224/2, 224/5, 132/1, 235/14, 135/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej na terenie działki oznaczonej numerem 60/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzno, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia DN 32PE na terenie działek oznaczonych numerem 36, 473/11 i 473/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny” Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110PE na terenie działki oznaczonej numerem 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 15.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Urszulewie ( w budowie) na dzienny pobyt – centrum usług środowiskowych na działce oznaczonej nr ewid. 10/32 w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na terenie działek oznaczonych numerami 59/9 i 59/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki oraz działek oznaczonych numerami: 214/3, 214/9, 214/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 marca 2020 r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji RI.6733.32.2019 z dnia 15.01.2020 r. dotyczącej wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 110 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 65/3, 65/15, 65/18, 66/2, 67/8, 66/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 marca 2020 r. o wydaniu decyzji zmieniającej dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka linii kablowej średniego SN-15kV wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinków linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz trzech słupów SN-15 kV i nn – 0,4 kV, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana odcinka linii napowietrznej GPZ Włocławek Zalesie – Lipno odg. kier. „Osiek 2″ na linię kablową na terenie działek oznaczonych numerami: 45/8, 45/7, 45/5, 46/22, 46/11, 43/3, 43/4, 46/37, 46/42, 46/28, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 marca 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na terenie działek oznaczonych numerami 59/9 i 59/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki oraz działek oznaczonych numerami: 214/3, 214/9, 214/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek oznaczonych numerami 59/9 i 59/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki oraz działek oznaczonych numerami 214/3, 214/9, 214/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Malinowej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 301/13, 301/15, 301/18 wraz z przyłączami Ø 160 mm do działek oznaczonych numerami 301/12, 301/10, 301/8, 301/6, 301/11, 301/9, 301/7, 301/16, 301/28, 301/27, 301/22, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka linii kablowej średniego SN-15kV wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinków linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz trzech słupów SN-15 kV i nn – 0,4 kV, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana odcinka linii napowietrznej GPZ Włocławek Zalesie – Lipno odg. kier. „Osiek 2″ na linię kablową na terenie działek oznaczonych numerami: 45/8, 45/7, 45/5, 46/22, 46/11, 43/3, 43/4, 46/37, 46/42, 46/28, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 110 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 65/3, 65/15, 65/18, 66/2, 67/8, 66/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 36, 15/3, 15/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły