Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Wielgie z dnia 16.09.2021 r. znak: GSR.6220.6.17.2021.AO o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki” Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.10.2021 z dnia 10.09.2021 r. o odmowie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją z dnia 18.03.2021 r. znak: RFZ.6220.1.13.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację farmy fotowoltaicznej SZPETAL GÓRNY o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,90 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wew., okablowania, ogrodzenia na działce nr ew. 210/13 położonej w obrębie ew. Szpetal Górny oraz o odmowie wstrzymania wykonania ww. decyzji Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.4.2021 z dnia 02.09.2021 r. o uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa farmy fotowoltaicznej SZPETAL GÓRNY II i SZPETAL GÓRNY III o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,70 ha każda, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia na działce nr ew. 197/1 położonej w obrębie ew. Szpetal Górny, gmina Fabianki, powiat włocławski” Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Obwieszczenie Wójt Gminy Fabianki z dnia 02.09.2021 r. znak: RFZ.6220.1.9.2017 w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2, obręb ew. Wilczeniec Fabiański: – o wystąpieniu do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia i wezwaniu Inwestora do przedłożenia mapy z obszarem oddziaływania przedsięwzięcia (z powodu zmiany przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko); – o przedłużeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy terminu uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia do dnia 26 września 2021 r. Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 27.08.2021 r. znak: WA.ZUZ.7.4230.17.2021.KK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 09.08.2021 r. znak: WA.ZUZ.7.4210.148.2021.KK w zakresie zmiany materiału, z którego będzie wykonana obudowa studni (na cegłę ceramiczną) Szczegóły
Artykuł 27.08.2021 Zawiadomienie Wójta Gminy Brudzeń Duży znak: RGR.PP.6220.4.2021 z dnia 26.08.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa rurociągu etylenu Płock – Włocławek” Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.12.2020 z dnia 25.08.2021 informujące strony o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce nr ew. 6/2, obręb ew. Nasiegniewo, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”, na wniosek inwestora: Biogas Invest I sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.2021 z dnia 25.08.2021 r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW i powierzchni ok. 1,70 ha na działce nr ew. 16/1 położonej w obrębie ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.8.2021 z dnia 25.08.2021 r. informujące strony postępowania o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 19/3, 21/4 i 24/1 w obrębie ew. Świątkowizna”, na wniosek Inwestora: PVE 258 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.5.2021 z dnia 25.08.2021 r. o uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wezwaniu inwestora przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do złożenia wyjaśnień przed wydaniem opinii – dot. postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Fabianki o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RFZ.6220.1.7.2018 z dnia 29.04.2019 r. na budowę farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia na działce nr ew. 124/5 położonej w obrębie ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki, powiat włocławski Szczegóły
Artykuł 25.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Wielgie z dnia 25.08.2021 r. znak: GSR.6220.6.15.2021.AO o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Nasiegniewo Szczegóły
Artykuł 24.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Wielgie z dnia 23.08.2021 r. znak: GSR.6220.6.13.2021.AO o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki Szczegóły
Artykuł 18.08.2021 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska znak: DIŚ-III.61.1.2021.17 z dnia 17 sierpnia 2021 r. o uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. nr 124/2017, znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia Szczegóły
Artykuł 12.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 sierpnia 2021 r. znak: RFZ.6220.8.2021 informujące o stronach postępowania w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek PVE 258 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, dla przedsięwzięcia pn. “Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 19/3, 21/4 i 24/1, obręb ew. Świątkowizna” Szczegóły
Artykuł 06.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.8.2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PVE 258 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 19/3, 21/4, 24/1 obręb ew. Świątkowizna oraz o wystąpieniu do organów opiniujących o stanowisko w temacie przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły