Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.01.2020 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku znak: KO 411.5.2020 z dnia 16.01.2020 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania z dnia 16.12.2019 r. p. Macieja Piecucha, reprezentowanego przez pełnomocnika – radcę prawnego Adama Kuźmę, od decyzji znak: RFZ.6220.1.9.2017 wydanej przez Wójta Gminy Fabianki w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. “Budowa czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb we. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”. Nowy termin załatwienia sprawy: 28.02.2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Obwieszczenie z dnia 30.12.2019 r. znak: RFZ.6220.1.9.2017 w sprawie przesłania złożonego odwołania Pana Macieja Piecucha od decyzji Wójta Gminy Fabianki o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 27 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. “Budowa czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.7.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów (tworzywa sztuczne termoplastyczne), tj. zwiększenie powierzchni magazynowej dla odpadów, przed ich przekazaniem do przetwarzania, o działki nr ew. 1/2 i 1/3, obręb ew. Bogucin, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2019 z dnia 05.11.2019 r. o uzyskaniu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (znak: N.NZ.9022.1.438.2019 z dnia 09.09.2019 r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. “Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42629 WŁOCŁAWEK CYPRIANKA, dz. nr ew. 232/2 i 31, obręb ew. Fabianki” na środowisko, wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (znak: WOO.4220.604.2019.JW z dnia 06.09.2019 r.) do przedłożenia wyjaśnień zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przed wydaniem opinii oraz o odmowie wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (znak: WA.RZŚ.436.1.1615.2019.ZZ07.AK z dnia 18.09.2019) Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOP.6401.2.98.2019.MK z dnia 31.10.2019 r. o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki RFZ.6220.1.4.2019 z dnia 30 października 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej „CHEŁMICA MAŁA B”, zlokalizowanej na działkach nr ew. 229/2 i 230/3 w miejscowości Chełmica Mała, gmina Fabianki (powierzchnia przedsięwzięcia: 2,54 ha; moc do 1 MW) Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki RFZ.6220.1.3.2019 z dnia 30 października 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej „CHEŁMICA MAŁA A”, zlokalizowanej na działkach nr ew. 229/2 i 230/3 w miejscowości Chełmica Mała, gmina Fabianki (powierzchnia przedsięwzięcia: 2,46 ha; moc do 1 MW) Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.6.2019 z dnia 23.09.2019 r. o uzyskaniu stanowiska Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (znak: WA.RZŚ.436.1.1617.2019.ZZ07.PK z dnia 20.09.2019 r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. “Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka – Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km)” na środowisko oraz wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (znak: WOO.4220.600.2019.DK z dnia 05.09.2019 r.) do przedłożenia wyjaśnień zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przed wydaniem opinii Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 23.09.2019 r. o uzyskaniu stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie i możliwości zapoznania się stron z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 21.08.2019 r. o przedłużeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy terminu do wydania warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.6.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka-Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km)” Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. BT42629 WŁOCŁAWEK CYPRIANKA, dz. 232/2 i 31, obręb ew. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 22.07.2019 r. o przedłożeniu przez Inwestora (pełnomocnika) wyjaśnień informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, na uwagi podnoszone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki RFZ.6220.1.2.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z otworów neogeńskich otworem studziennym nr 1, do głębokości 97,0 m, o wydajności do Q=17 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Chełmica Mała, gmina Fabianki na terenie działki nr ew. 64 – obręb Chełmica Mała, gm. Fabianki, powiat włocławski, województwo Kujawsko-Pomorskie” Szczegóły