Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18.03.2020 r. znak RFZ.6220.1.6.2019 w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka – Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km)” o wezwaniu przez RDOŚ inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, celem wydania opinii w sprawie Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 marca 2020 r. znak RFZ.6220.1.1.2020 w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia tj. budowy farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,8 ha na działce nr ew. 125/6, obręb ew. Zarzeczewo, o otrzymaniu opinii PPIS we Włocławku w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o przekazaniu przez RZGW w Warszawie wniosku Wójta o wydanie opinii do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, oraz o przedłużeniu terminu wydania opinii przez RDOŚ w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak: WGK.RG.OŚ.6220.3.2019/2020 z dnia 03.03.2020 r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. “Budowa farmy fotowoltaicznej LISEK o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr ew. 253/4 położonej w obrębie ew. Lisek” na środowisko Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2019 z dnia 05.03.2020 r. w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. BT42629 WŁOCŁAWEK CYPRIANKA, dz. nr 232/2 i 31, obręb ew. Fabianki, o przedłożeniu przez Inwestora (pełnomocnika) do tut. Urzędu wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz o ponownym wezwaniu Inwestora przez RDOŚ do przekazania wyjaśnień. Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 2 marca 2020 r. znak: KO.411.5.2020 o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Fabianki w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. “Budowa czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych z drogi krajowej nr 67 od km 16+337 do km 17+400 do ziemi (mokradła) zlokalizowanego na działce nr 184, obręb Fabianki Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 27.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,80 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, na działce nr ew. 125/6, położonej w obrębie ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki, powiat włocławski oraz o wystąpieniu do organów opiniujących (RDOŚ w Bydgoszczy, PPIS we Włocławku i RZGW w Warszawie) o stanowisko w kwestii oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.6.2019 z dnia 18.02.2020 r. o przedłożeniu przez Inwestora (pełnomocnika) wyjaśnień karty informacyjnej przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka – Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km), o które wnosił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 05.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku znak: KO 411.5.2020 z dnia 16.01.2020 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania z dnia 16.12.2019 r. p. Macieja Piecucha, reprezentowanego przez pełnomocnika – radcę prawnego Adama Kuźmę, od decyzji znak: RFZ.6220.1.9.2017 wydanej przez Wójta Gminy Fabianki w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. “Budowa czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb we. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”. Nowy termin załatwienia sprawy: 28.02.2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Obwieszczenie z dnia 30.12.2019 r. znak: RFZ.6220.1.9.2017 w sprawie przesłania złożonego odwołania Pana Macieja Piecucha od decyzji Wójta Gminy Fabianki o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 27 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. “Budowa czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.7.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów (tworzywa sztuczne termoplastyczne), tj. zwiększenie powierzchni magazynowej dla odpadów, przed ich przekazaniem do przetwarzania, o działki nr ew. 1/2 i 1/3, obręb ew. Bogucin, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2019 z dnia 05.11.2019 r. o uzyskaniu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (znak: N.NZ.9022.1.438.2019 z dnia 09.09.2019 r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. “Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42629 WŁOCŁAWEK CYPRIANKA, dz. nr ew. 232/2 i 31, obręb ew. Fabianki” na środowisko, wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (znak: WOO.4220.604.2019.JW z dnia 06.09.2019 r.) do przedłożenia wyjaśnień zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przed wydaniem opinii oraz o odmowie wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (znak: WA.RZŚ.436.1.1615.2019.ZZ07.AK z dnia 18.09.2019) Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOP.6401.2.98.2019.MK z dnia 31.10.2019 r. o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki RFZ.6220.1.4.2019 z dnia 30 października 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej „CHEŁMICA MAŁA B”, zlokalizowanej na działkach nr ew. 229/2 i 230/3 w miejscowości Chełmica Mała, gmina Fabianki (powierzchnia przedsięwzięcia: 2,54 ha; moc do 1 MW) Szczegóły