Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 07.06.2021 r. znak: RFZ.6220.1.12.2020 w sprawie budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce nr ew. 6/2, obręb ew. Nasiegniewo, gmina Fabianki – o podtrzymaniu stanowisk przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po wprowadzeniu zmian do zakresu inwestycji, o wezwaniu Inwestora przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do złożenia wyjaśnień do przedłożonej dokumentacji oraz o wystąpieniu Inwestora z wnioskiem o umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 27.05.2021 r. o wezwaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ) inwestora do przedłożenia wyjaśnień informacji zawartych w dokumentacji złożonej w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb Wilczeniec Fabiański, gm. Fabianki. Rozpatrzenie sprawy przez RDOŚ nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Wielgie z dnia 24.05.2021 r. znak: GSR.6220.6.7.2021.AO o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki Szczegóły
Artykuł 04.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 30.04.2021 r. znak: RFZ.6220.1.9.2017 o przedłużeniu do dnia 23.05.2021 r. terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2, obręb ew. Wilczeniec Fabiański przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23.04.2021 r. znak: RFZ.6220.1.12.2020 o przesłaniu do organów opiniujących (Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku) korekty i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia dot. budowy biogazowni rolniczej w Nasiegniewie, przedłożonej przez pełnomocnika Biogas Invest I Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Wielgie z dnia 22.04.2021 r. znak: GSR.6220.6.5.2021.AO o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki” Szczegóły
Artykuł 12.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 08.04.2021 r. dla stron postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2, obręb ew. Wilczeniec Fabiański – dotyczy uzyskania pozytywnej opinii Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na realizację planowanego przedsięwzięcia i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku (warunki realizacji przedsięwzięcia) Szczegóły
Artykuł 12.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.2.2021 z dnia 09.04.2021 r. do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RFZ.6220.1.1.2020 z dnia 15.06.2020 r. na rzecz Qair Polska Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki” Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku znak: WA.ZUZ.7.4210.59.2021.KK z dnia 18.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych – studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 223/2, obręb 0002 Chełmica Duża, gm. Fabianki, pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej nr 1 w ramach usług wodnych oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw w ilości większej niż średniorocznie 5 m³ na dobę w gospodarstwie rolnym na terenie miejscowości Chełmica Duża, gm. Fabianki, pow. włocławski Szczegóły
Artykuł 19.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.13.2020 z dnia 18.03.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SZPETAL GÓRNY o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,90 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia na działce nr ew. 210/13 położonej w obrębie ew. Szpetal Górny, gmina Fabianki, powiat włocławski Szczegóły
Artykuł 16.03.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej LISEK II o mocy do 0,95 MW i powierzchni do 2 ha, trafostacji, przyłączy do linii S/A, konwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp. na działce nr 244, położonej w obrębie ew. 0009 Lisek, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 04.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.12.2020 z dnia 02.03.2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo, o mocy do 1 MW, na działce nr ew. 6/2, obręb ew. Nasiegniewo, w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 01.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 26.02.2021 r. znak: RFZ.6220.1.13.2020 o uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo z dnia 22.01.2021 r. znak: WOO.4220.1202.2020.HN.2) i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku (pismo z dnia 15.02.2021 r. znak: WA.ZZŚ.7.435.1.345.2020.AK) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SZPETAL GÓRNY o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,90 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia na działce nr ew. 210/13 położonej w obrębie ew. Szpetal Górny, gmina Fabianki, powiat włocławski, oraz o zebraniu materiału dowodowego, niezbędnego do wydania decyzji środowiskowej Szczegóły
Artykuł 18.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.9.2017 z dnia 16.02.2021 r. o przesłaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, przedłożonego przez Inwestora w dniu 27.01.2021 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia), do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (o wydanie opinii dot. warunków realizacji przedsięwzięcia) Szczegóły