Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 02.07.2020 r. o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RFZ.6220.1.7.2018 z dnia 29.04.2019 r. na rzecz Qair Polska Sp. z o. o. Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 29.06.2020 r. znak: RFZ.6220.1.6.2019 – dla stron postępowania i do publicznej wiadomości, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, dł. odcinka ok. 2,5 km)” Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.7.2019 z dnia 22.06.2020 r. o wezwaniu inwestora do ponownego sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15.06.2020 r. znak: RFZ.6220.1.1.2020 – dla stron postępowania i do publicznej wiadomości, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,80 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr ew. 125/6 położonej w obrębie ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki, powiat włocławski Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.2.2020 z dnia 08.06.2020 r. o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ew. 40/8 obręb ew. Chełmica Mała Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2020 r. znak: DOP-WOS.436.3.2.2019.2 o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.1.2020 z dnia 29.05.2020 r. informujące, o odwieszeniu z dniem 24.05.2020 r. biegu terminu procesowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Mirosława Wojciechowskiego z dnia 20.02.2020 r., dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,80 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr ew. 125/6 położonej w obrębie ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki, powiat włocławski” Szczegóły
Artykuł 28.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2019 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. BT 42629 WŁOCŁAWEK CYPRIANKA, dz. nr 232/2 i 31, obręb ew. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2019 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. BT42629 WŁOCŁAWEK CYPRIANKA, dz. nr 232/2 i 31, obręb ew. Fabianki, o uzyskaniu stanowiska RDOŚ w Bydgoszczy (przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i o zebraniu materiału dowodowego w sprawie Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.1.2020 z dnia 28.04.2020 r. informujące, że bieg terminów procesowych w postępowaniu administracyjnym (tj. umożliwienie stronom zapoznanie się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, wydanie decyzji), wszczętym na wniosek Pana Mirosława Wojciechowskiego z dnia 20.02.2020 r., dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,80 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr ew. 125/6 położonej w obrębie ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki, powiat włocławski” ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 22.04.2020 r. znak RFZ.6220.1.1.2020 w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia tj. budowy farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,8 ha na działce nr ew. 125/6, obręb ew. Zarzeczewo, o otrzymaniu opinii PPIS we Włocławku w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o uzyskaniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2019 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. BT42629 WŁOCŁAWEK CYPRIANKA, dz. nr 232/2 i 31, obręb ew. Fabianki, dot. przedłożenia przez Inwestora (pełnomocnika) do tut. Urzędu wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na wezwanie RDOŚ w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.6.2019 z dnia 22.04.2020 r. o przedłożeniu przez Inwestora (pełnomocnika) wyjaśnień karty informacyjnej przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka – Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km), o które wnosił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 12.03.2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA, Oddział w Bydgoszczy na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania padów atmosferycznych z drogi krajowej nr 67 do ziemi (mokradła) na dz. nr ew. 153/3, obręb ew. Fabianki Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18.03.2020 r. znak RFZ.6220.1.6.2019 w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka – Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km)” o wezwaniu przez RDOŚ inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, celem wydania opinii w sprawie Szczegóły