Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14.09.2020 r. znak: RFZ.6220.1.3.2020 o uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 40/8, obręb ew. Chełmica Mała, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.8.2020 z dnia 14.09.2020 r. o uzyskanym stanowisku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 4,84 ha wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106 i 107, obręb ew. Chełmica Mała” w ramach postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.8.2020 z dnia 03.09.2020 r. o uzyskanych stanowiskach organów opiniujących (Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku) w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 4,84 ha wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106 i 107, obręb ew. Chełmica Mała” w ramach postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak: WGK.RG.OŚ.6220.3.2019/2020 z dnia 25.08.2020 r. – udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej LISEK o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr 253/4 położonej w obrębie ewid. Lisek, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21.08.2020 r. znak: RFZ.6220.1.6.2020 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 30 m3/h na terenie działki nr ew. 11, obręb ew. Lisek, w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 20.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18.08.2020 r. znak: RFZ.6220.1.3.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 40/8, obręb ew. Chełmica Mała, gmina Fabianki” Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 11.08.2020 r. znak: RFZ.6220.1.6.2020 o uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 30 m3/h na terenie działki nr ew. 11, obręb ew. Lisek, w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.8.2020 z dnia 29.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW i powierzchni zabudowy do 4,84 ha wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106 i 107, obręb ew. Chełmica Mała” Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.4.2020 z dnia 24.07.2020 r. o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zadania i obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Włocławek (obiekty 7 oraz 8 Gmina Fabianki) realizowanego na działce nr ew. 109 w obrębie ew. Witoszyn Nowy i na działce nr ew. 461 w obrębie ew. Szpetal Górny (dotyczy przebudowy zastawek piętrzących) Szczegóły
Artykuł 16.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.6.2020 z dnia 13.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 30 m3/h na terenie działki nr ew. 11, obręb ew. Lisek oraz o wystąpieniu do organów opiniujących (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu) o stanowisko w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku o wydaniu w dniu 2 marca 2020 r. postanowienia znak: KO 411.420.2020 utrzymującego w mocy zaskarżone postanowienie Burmistrza Miasta Lipna w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej LISEK o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwenterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp., na działce nr ew. 253/4, w obrębie ew. Lisek, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 02.07.2020 r. o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RFZ.6220.1.7.2018 z dnia 29.04.2019 r. na rzecz Qair Polska Sp. z o. o. Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 29.06.2020 r. znak: RFZ.6220.1.6.2019 – dla stron postępowania i do publicznej wiadomości, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, dł. odcinka ok. 2,5 km)” Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.7.2019 z dnia 22.06.2020 r. o wezwaniu inwestora do ponownego sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15.06.2020 r. znak: RFZ.6220.1.1.2020 – dla stron postępowania i do publicznej wiadomości, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,80 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr ew. 125/6 położonej w obrębie ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki, powiat włocławski Szczegóły