Zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.04.2021 Zawiadomienie Ministra Klimatu i Środowiska znak: DIŚ-III.61.1.2021.1 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo” Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2021 r. o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany uchwały NR VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dni 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tj. tzw. „uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Zawiadomienie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19.02.2021 r. znak: DOP-WOŚ.436.2.2019.GŻ o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 17.12.2020 Zawiadomienie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12.12.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo” Szczegóły
Artykuł 17.12.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Fabianki z dnia 16.12.2020 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 30 m³/h na terenie działki nr 11, obręb ew. Lisek” Szczegóły
Artykuł 29.10.2020 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z dnia 22.10.2020 r. znak: GD.ZUZ.5.4210.394.2020.JL o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: stawu o powierzchni 1750 m2 i głębokości max 2,9 m na działce nr ew. 184 w obrębie ew. Lisek oraz ujęcia wód z projektowanego stawu w postaci pompy do poboru i na szczególne korzystanie z wód do nawadniania upraw na potrzeby działalności rolniczej w ilości większej niż średnioroczne 5 m3/dobę Szczegóły
Artykuł 07.10.2020 Zawiadomienie Ministra Środowiska z dnia 30.09.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 16.04.2020 r. znak: WA.ZUZ.7.4210.68.1.2020.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podziemnych – studni nr 1 – na działce nr ew. 64, obręb ew. Chełmica Mała, pobór wód podziemnych ze studni w ramach usług wodnych oraz szczególne korzystanie z wód poprzez nawadnianie upraw w ilości większej niż średnioroczne 5 m3/doba w gospodarstwie rolnym Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Informacja Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.601.1.2019 z dnia 20.11.2019 r. o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu “Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Fabianki” Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji „Zadania i obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Włocławek” wraz z piętrzeniem na działkach ew. nr 194, 196 obręb ew. Brzezie, nr 109 obręb ew. Witoszyn Nowy, nr 461 obręb ew. Szpetal Górny, nr 407 obręb ew. Mikanowo Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Zawiadomienie Ministra Środowiska znak: DOP-WOŚ.055.358.2019.GŻ.4 w sprawie wyznaczenia nowego terminu (do dnia 30.05.2020 r.) na rozpatrzenie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo” Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.07.2019 r. znak: ŚG-I-P.721.15.2018 o przyjęciu “uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Zawiadomienie Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska znak: DOP-WOŚ.436.2.2019.MK w sprawie wyznaczenia nowego terminu (do dnia 30.09.2019 r.) na rozpatrzenia odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo” Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zawiadomienie Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska znak: DOP-WOŚ.436.1.2019.MK w sprawie wyznaczenia nowego terminu (do dnia 13.03.2019 r.) na rozpatrzenia odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo. Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 grudnia 2018 r. o przekazaniu Ministrowi Środowiska, zgodnie z właściwością, sprawę dot. postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły