Obwieszczenia różne

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.05.2018 Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st Warszawy II Wydział Cywilny z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt II Ns 959/17 Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na ”budowę linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowę kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej na terenie dz. nr 6/3, 6/1 obręb Włocławek KM 22 położonych we Włocławku oraz na terenie dz. nr 31/3, 62/1, 62/14 obręb Zarzeczewo położonych w Gminie Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.26 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy – dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 7 września 2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C pd km 0+000 do km 0+514 (odcinek I) i od km 0+799 do km 1+629 (odcinek II), na działkach nr ew. 10, 27, 70/1, 71/1, 92 i 223/5 w miejscowości Lisek, obręb ewidencyjny Lisek, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Obwieszczenia Starosty Włocławskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C pd km 0+000 do km 0+514 (odcinek I) i od km 0+799 do km 1+629 (odcinek II), na działkach nr ew. 10, 27, 70/1, 71/1, 92, 223/5 w miejscowości Lisek, obręb ewidencyjny Lisek, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 r. znak: WOO.4233.2.2016.KŚ.10 o wniesionych odwołaniach od decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.3 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2017 r. znak: WOO.422.4.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Pana Szymona Niedzielskiego i Pana Bartłomieja Niedzielskiego, dla przedsięwzięcia pn.: “Zmiana lasu na użytek rolny na działce nr ew. 49/15 w Szpetalu Górnym, o powierzchni 0,9543 ha” w gminie Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2017 r. znak: WOO.4233.2.2016.KŚ.6 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek z dnia 9 grudnia 2016 r. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30.12.2016 r. o wycofaniu wniosku przez Pana Janusza Granatowicza (pełnomocnik KZGW) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, oraz o wystąpieniu z prośbą o opinię do organów inspekcji sanitarnej o ustalenie zakresu raportu. Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania dot. wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber), którego celem jest ograniczenie lokalnych populacji bobra w obszarach o największej intensywności szkód wyrządzanych przez bobry Szczegóły
Artykuł 08.09.2016 Obwieszczenie Starosty Powiatu Włocławskiego o prowadzonych konsultacjach społecznych dot. projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2024″ Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Obwieszczenia Starosty Włocławskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ul. Dobrzyńska), na odc. od km 0+000 do km 2+862 na działkach o nr ewidencyjnych: – 333, 317/2, (317/5, 317/6), 302/19 (302/20, 302/21), 323/1 (323/2, 323/3), 328/6 (328/15, 328/16), 328/10 (328/12, 328/13, 328/14), 329/13 (329/26, 329/27), w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny gm. Fabianki; 31/1, 28/9 (28/19, 28/20) w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo gm. Fabianki; – 3/1 (3/5, 3/6) w obrębie ewidencyjnym 170 Włocławek KM17; – 4/18 (4/19, 4/20) w obrębie ewidencyjnym 180 Włocławek KM18; 1/2 (1/3, 1/4) w obrębie ewidencyjnym 210 Włocławek KM21; 3/5 w obrębie ewidencyjnym 130 Włocławek KM13 oraz przebudowa istniejącej sieci uzbrojenia terenu, obowiązek dokonania przebudowy drogi innej kategorii 83 w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny gm. Fabianki; 26,31/2, w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo gm. Fabianki; – 1/1, 2/2, 2/3, 2/5,3/2,4/25,5, w obrębie ewidencyjnym 210 Włocławek KM21; 11/3, w obrębie ewidencyjnym 100 Włocławek KM10 Szczegóły