Obwieszczenia różne

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.05.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Marszałek Województw Kujawsko-Pomorskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz o możliwości wnoszenia uwag do dokumentu. Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego Organ będzie uwzględniał szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim, spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 5 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji kasacyjnej na skutek rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Fabianki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie odcinka linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinków linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz trzech słupów SN-15 kV i nn – 0,4 kV, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana odcinka linii napowietrznej GPZ Włocławek Zalesie – Lipno odg. kier. „Osiek 2″ na linię kablową na terenie działek oznaczonych numerami: 60, 59, 50, 61/12, 354, 58, 57/2, 56, 53, 51, 52, 47, 48, 45/4, 46/28, 45/8, 45/7, 45/5, 46/22, 46/11, 43/3, 43/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny oraz działek oznaczonych numerami: 10, 55/4, 56/2, 55/31, 55/22, 55/1, 55/2, 55/19, 56/1, 54, 55/6, 53/2, 55/13, 51, 52, 49/4, 50/35, 50/3, 50/2, 50/1 i 48 położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 11.09.2019 r. o wydaniu decyzji kasacyjnej na skutek rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Fabianki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki oznaczonej nr 252/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 12.08.2019 r. o wydaniu decyzji kasacyjnej na skutek rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Fabianki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN i Nn wraz z budową małogabarytowej stacji transformatorowej na działkach nr 83 i nr 66/22, zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gm. Fabianki Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 08.08.2019 r. o zmianie zakresu inwestycji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągów n/c w ulicach Wiosennej, Liliowej, Gościnnej i Grodzkiej na terenie działek nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4, 12/1 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku oraz na terenie dz. nr 114, 66, 21/64, 21/65, 141, 21/23, 21/25 obręb 0006 Łęg Witoszyn Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 25.03.2019 r. o wydaniu decyzji kasacyjnej na skutek rozpatrzenia odwołań od decyzji Wójta Gminy Fabianki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wolnostojącej stacji bazowej nr BT42629 Włocławek Cyprianka na terenie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 232/2 i nr 31, położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.420.285.2018.JM.2 z dnia 05.11.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym, w gminie Fabianki” Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na ”budowę linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowę kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej na terenie dz. nr 6/3, 6/1 obręb Włocławek KM 22 położonych we Włocławku oraz na terenie dz. nr 31/3, 62/1, 62/14 obręb Zarzeczewo położonych w Gminie Fabianki” Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.26 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy – dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 7 września 2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C pd km 0+000 do km 0+514 (odcinek I) i od km 0+799 do km 1+629 (odcinek II), na działkach nr ew. 10, 27, 70/1, 71/1, 92 i 223/5 w miejscowości Lisek, obręb ewidencyjny Lisek, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Obwieszczenia Starosty Włocławskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190202C pd km 0+000 do km 0+514 (odcinek I) i od km 0+799 do km 1+629 (odcinek II), na działkach nr ew. 10, 27, 70/1, 71/1, 92, 223/5 w miejscowości Lisek, obręb ewidencyjny Lisek, gm. Fabianki” Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 r. znak: WOO.4233.2.2016.KŚ.10 o wniesionych odwołaniach od decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.3 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły