Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.08.2020 Uchwała Nr XII/138/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 04.08.2020 Uchwała Nr XII/137/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.08.2020 Uchwała Nr XII/136/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących w całości bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/135/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/134/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/93/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/133/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/36/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fabianki oraz ustalenia wysokości tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/132/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/131/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/130/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/88/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/129/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19.12.2017r. dotyczącej przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata 2017-2032” Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/128/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fabianki na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/127/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/126/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/125/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Uchwała Nr XI/124/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2020-2032 Szczegóły