Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/218/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fabianki” Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/217/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/216/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nasiegniewo – Zachód oraz Zarzeczewo – Północ Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/215/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/214/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/213/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/212/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 Uchwała Nr XX/211/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XIX/210/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XIX/209/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021/2022 Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XIX/208/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XIX/207/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fabianki” Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XIX/206/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19.12.2017 r. dotyczącej przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata 2017-2032” Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XIX/205/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XIX/204/2021 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Fabianki Szczegóły