Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/262/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Fabianki na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/261/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/260/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/259/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/258/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/256/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata 2017-2032” Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/254/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/252/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/251/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Fabianki na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/250/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2017-2037 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/249/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Uchwała Nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2018-2038 Szczegóły