Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.02.2017 Uchwała Nr XXI/187/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Fabianki w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Uchwała Nr XXI/186/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2017-2037 Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Uchwała Nr XXI/185/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.01.2017 Uchwała Nr XX/184/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/183/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/182/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/181/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/180/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Oświaty w Fabiankach Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/179/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/178/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/177/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/176/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia i realizacji projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Bogucin poza aglomeracją w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych w tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/174/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia i realizacji projektu budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej i na budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych w gminie Fabianki w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Uchwała Nr XX/173/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/118/2016 z dnia 8 września 2016 r. Szczegóły