Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/61/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2022 Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/89/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Fabianki nr VII/72/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28.11.2019r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2020-2032 Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Fabianki do organu regulującego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Chełmica Mała, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły