Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych Szczegóły