Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.07.2019 Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatu Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19.12.2017r. dotyczącej przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki na lata 2017-2032” Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fabianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr III/36/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/152/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fabianki oraz ustalenia wysokości tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr III/35/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Szczegóły