Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28.11.2019r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2020-2032 Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Fabianki do organu regulującego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Chełmica Mała, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki Szczegóły