Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr III/33/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Fabianki w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr III/32/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr III/31/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr III/29/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr III/28/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/27/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Fabianki na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków osobom i rodzinom objętym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Szczegóły