Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Gminy Fabianki

Urząd Gminy Fabianki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fabianki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2002-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości. Zostały opublikowane przed 2016-04-15 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Fabianki.
 • Zamieszczone nagrania z posiedzenia sesji Rady Gminy Fabianki nie posiadają napisów, alternatywnie zmieszczone są stenogramy lub transkrypcje.
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej), alternatywnie w celu uzyskania dostępnej informacji ww. załączników należy kontaktować się z sekretariatem Urzędu Gminy Fabianki pod numerem telefonu 54 251 72 10.

Wyłączenia

 • – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Rybka
 • E-mail: admin[at]fabianki[dot]pl
 • Telefon: 54 251 72 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Fabianki
 • Adres: Urząd Gminy Fabianki
  Fabianki 4
  87-811 Fabianki
 • E-mail: gmina[at]fabianki[dot]pl
 • Telefon: 54 251 72 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie BIP

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • podwyższony kontrast (czarne żółty, żółto czarny, czarno biały, biało czarny)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość czytania odnośników i tekstu (syntezator mowy)
 • mapa strony

Dostępność architektoniczna

1.Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki

Do wejścia prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toalety dla osób niepełnosprawnych nie są przystosowane.

Obok budynku wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Gmina nie posiada tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku piętra brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy. Pracownicy referatów prowadzą obsługę klienta niepełnosprawnego na korytarzu parteru budynku.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>