Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.1.2020 z dnia 28.04.2020 r. informujące, że bieg terminów procesowych w postępowaniu administracyjnym (tj. umożliwienie stronom zapoznanie się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, wydanie decyzji), wszczętym na wniosek Pana Mirosława Wojciechowskiego z dnia 20.02.2020 r., dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,80 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr ew. 125/6 położonej w obrębie ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki, powiat włocławski” ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian