Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2019 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. BT42629 WŁOCŁAWEK CYPRIANKA, dz. nr 232/2 i 31, obręb ew. Fabianki, dot. przedłożenia przez Inwestora (pełnomocnika) do tut. Urzędu wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na wezwanie RDOŚ w Bydgoszczy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian