Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Fabiankach

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1/2016
  • Wydział:Publiczna Szkoła Podstawowa w Fabiankach
  • Miejsce pracyPubliczna Szkoła Podstawowa w Fabiankach
  • StanowiskoDyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Fabiankach
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-08-02
  • Termin składania dokumentów2016-08-16
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach, 87-811 Fabianki, Fabianki 1”
  • Miejsce składania dokumentówW terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, t.j. do dnia 16.08.2016 r. do godz.15.00 na adres: Urząd Gminy w Fabiankach, Fabianki 4, 87-811 Fabianki
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1,§2 i §5 oraz w §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z poźn. zm.).
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweZgodnie z § 1 ust. 2 kpt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60,poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
   a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
   b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
   c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
   - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
   - stażu pracy w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym –
   w przypadku osoby nie będącej nauczycielem ;
   d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;
   e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
   f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika;
   g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
   h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 168);
   j) oświadczenie o popełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2013 r., poz. 1388 oraz z 2016r., poz. 178 i 749);
   k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
   l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię kartę oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
   m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – karta nauczyciela (Dz. U. Z 2014r., poz. 191, z późn. zm.) lub art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
   n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
   o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Informacje

Rejestr zmian