Porządek obrad II sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 4 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje II sesję Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Fabianki dnia 4 grudnia 2018 r. o godz. 1600 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie II sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku sesji,
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
 7. Analiza informacji Zakładu Gospodarki Komunalnej z działalności w 2017 roku oraz realizacji zadań za I półrocze 2018 r.
 8. Uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok:
  a)  zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie budżetu,
  b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania planowanego deficytu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok,
  c) analiza projektu budżetu na 2019 r.,
  d) wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy dotyczące projektu budżetu na 2018r.,
  e) dyskusja,
  f) podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2019,
  g) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  h) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2018 – 2038.
  9. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy
  10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1) w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok,  
  2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki,
  3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki,
  4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
  5) w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki
  6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Fabianki
  7) w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Radnych
  11. Interpelacje i zapytania radnych.
  12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
  13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
  14. Zakończenie sesji.

Informacje

Rejestr zmian