Porządek obrad IV sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 11 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje IV sesję Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Fabianki dnia 11 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji,
3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach.
4. Zatwierdzenie sprawozdania za 2018 rok, z realizacji w Gminie Fabianki zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5 Zapoznanie się z treścią sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2018 r. oraz przedstawienie planu pracy komisji na 2019 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian do budżetu na rok 2019 r.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019 – 2030,
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.
4) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli  i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
5) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Fabianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
6) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2019r.
7) w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19.12.2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata 2017-2032”
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie sesji.

 

Informacje

Rejestr zmian