Porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Fabianki w VII kadencji

Na podstawie art. 37 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XVI sesję Rady Gminy Fabianki w VII kadencji, która odbędzie się w świetlico – remizie w Skórznie dnia 29 czerwca 2016 r. o godz. 16.00 z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok:
a) zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji RG oraz Klubu „Jedność” w sprawie przedłożonej informacji z wykonania budżetu gminy za 2015 r.,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2015 r.,
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
7. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem na temat pozyskiwania środków zewnętrznych i aktualnie realizowanych projektów.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany do budżetu na 2016 r.,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2016-2033,
3) udzielenia pomocy Powiatowi Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych,
4) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018,
5) przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Fabiankach z/s w Chełmicy-Cukrowni i nadania mu statutu.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Zakończenie sesji.

Informacje

Rejestr zmian