Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Fabianki w VII kadencji – 19 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXIX sesję Rady Gminy Fabianki w VII kadencji, która odbędzie się w świetlico – remizie w Skórznie dnia 19 grudnia 2017 r. o godz. 1400 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wystąpienie Starosty Włocławskiego w sprawie podsumowania współpracy Gminy Fabianki i Starostwa Włocławskiego podczas modernizacji ul. Dobrzyńskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.
 7. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
 8. Uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok:
  a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie budżetu,
  b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania planowanego deficytu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok,
  c) analiza projektu budżetu na 2018 r.,
  d) wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu Radnych „Jedność” dotyczące projektu budżetu na 2018 r.,
  e) dyskusja
  f) podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2018,
  g) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  h) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2018 – 2038.9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1) w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok,
  2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2017-2037,
  3) w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Fabianki na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług,
  4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki ,
  5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki ,
  6) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018- 2023”,
  7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania,
  8) w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ,
  9) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii na 2018 r.,
  10) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata 2017-2023”,
  11) w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,
  12) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki ,
  13) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  14) w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla zakładu budżetowego,
  15) w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2018 rok,
  16) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,
  17) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Fabianki na 2018 r.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
 3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 4. Zakończenie sesji.

Informacje

Rejestr zmian