Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Fabianki w VII kadencji – 8 lutego 2018 r.

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXX sesję Rady Gminy Fabianki w VII kadencji, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Fabianki dnia 8 lutego 2018 r. o godz. 1600 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.
 6. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
 7. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2017 roku VII kadencji Rady Gminy Fabianki oraz poszczególnych komisji rady gminy.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok,

2) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania  ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg,

3) w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ,

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny- II”

5) w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i placówkach prowadzonych przez Gminę Fabianki w 2017 roku,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,

7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki ,

8) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki ,

9) w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018-2023,

10) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Witoszyn, jednostka ewidencyjna Fabianki,

11) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wichowo, jednostka ewidencyjna Lipno,

12) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wichowo, jednostka ewidencyjna Lipno,

13) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bez przetargowym części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki,

14) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki,

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
 3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 4. Zakończenie sesji.

Informacje

Rejestr zmian