Realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych w projekcie pod nazwą „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

Informacja o udzieleniu zamówienia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian