Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego III/36/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/36/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/152/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fabianki oraz ustalenia wysokości tej opłaty Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/35/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/35/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/34/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/33/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/33/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Fabianki w 2018 roku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/32/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/32/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/31/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/31/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/30/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/29/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/29/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2027 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/28/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/28/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie gminy Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/27/2018 04.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/27/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla zakładu budżetowego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/26/2018 04.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Fabianki na 2019 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/25/2018 04.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/24/2018 04.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2019 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/23/2018 04.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/22/2018 04.12.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania Szczegóły
« 1 2 3 17 18 »