Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/44/2019 11.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatu Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/43/2019 11.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19.12.2017r. dotyczącej przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki na lata 2017-2032” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/42/2019 11.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2019 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/41/2019 11.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fabianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/40/2019 11.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/39/2019 11.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/38/2019 11.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019-2030 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/37/2019 11.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/36/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/36/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/152/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fabianki oraz ustalenia wysokości tej opłaty Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/35/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/35/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/34/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/33/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/33/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Fabianki w 2018 roku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/32/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/32/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/31/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/31/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego III/30/2019 13.02.2019 Obowiązujący Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 Szczegóły
« 1 2 3 17 18 »