Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego V/54/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/53/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/52/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fabianki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Fabianki Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/51/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/50/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/49/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019-2030 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/48/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/47/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/46/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2018 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego V/45/2019 27.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki wotum zaufania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/44/2019 11.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatu Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/43/2019 11.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19.12.2017r. dotyczącej przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki na lata 2017-2032” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/42/2019 11.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2019 r. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/41/2019 11.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fabianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego IV/40/2019 11.04.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania Szczegóły
« 1 2 3 18 19 »