Uchwała Nr 9/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.06.2020 roku. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fabianki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fabianki z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian