Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z dnia 26.04.2017 r.

WÓJT GMINY FABIANKI
podaje do publicznej wiadomości
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Fabianki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Numer działki Pow. w ha Numer księgi wieczystej Obręb ewidencyjny Opis nieruchomości Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Forma rozdysponowania Wartość rynkowa nieruchomości
1/4 0,0227 WL1W/00090710/2 Skórzno Przedmiotowe działki posiadają kształt wąskiego pasa po byłym torowisku kolejki wąskotorowej. Symbol RPP – rolnicza przestrzeń produkcyjna Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 900,00*
1/5 0,0355 1.600,00*
1/6 0,0362 1.400,00*
1/7 0,0353 900,00*
1/8 0,0054 600,00*

*Do kwoty doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce oraz koszty pozostałe.

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 26 kwietnia 2017 r. do dnia 17 maja 2017 r. na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Fabianki oraz umieszcza się na stronie internetowej: bip.fabianki.pl, a informacja o wykazie została podana w Gazecie Pomorskiej.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki, p. 12, tel. 54 251 72 38.

 Osoba do kontaktu: Agnieszka Falkowska

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian