Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu z dnia 24.05.2017 r.

WÓJT GMINY FABIANKI

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Fabianki, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Numer działki

Pow. w ha

Numer księgi wieczystej

Obręb ewidencyjny

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Forma rozdysponowania

Cena wywoławcza

217/8

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0866

 

 

 

 

 

 

 

 

WL1W/00051022/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogucin Działka niezabudowana, posiadająca kształt prostokąta,

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, wolnostojącej                  i usługowej.

Symbol 3MM             Tereny dla funkcji mieszkaniowej

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 34.715,00*

 

 

 

 

 

 

 

1/9 udziału do dz. nr  217/3 0,1037 WL1W/00059110/7 Bogucin Udział wynoszący 1/9 we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako             dz. nr 217/3, stanowiącej drogę dojazdową do wykazanej wyżej nieruchomości.

 

Symbol 3MM               Tereny dla funkcji mieszkaniowej

 

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (wartość udziału podana zostanie                w ogłoszeniu               o przetargu)*

*Do kwoty doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce oraz koszty pozostałe.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 24 maja 2017 r. do dnia 14 czerwca 2017 r. na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Fabianki oraz umieszcza się na stronie internetowej: bip.fabianki.pl, a informacja o wykazie została podana w Gazecie Pomorskiej.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki, p. 12, tel. (54) 251-72-38.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Falkowska

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian