Wykaz nieruchomości do wynajęcia w trybie przetargu z dnia 09.05.2017 r.

WÓJT GMINY FABIANKI

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości
W Y K A Z

części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Fabianki – przeznaczonej do wynajęcia  w drodze przetargu, na okres 10 lat.

1. Adres nieruchomości Fabianki 87B, 87 – 811 Fabianki

 

2. Oznaczenie według księgi wieczystej WL1W/00045360/3
3. Numer ewidencyjny nieruchomości i jej powierzchnia

 

Część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 219/3 o pow. 0,1330 ha
4. Łączna powierzchnia pomieszczeń użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

 

146,19 m2
5. Opis części nieruchomości – przeznaczonej do najmu Najem dotyczy pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku usługowo – administracyjno – biurowym, zlokalizowanym na przedmiotowej nieruchomości.

 

6. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Prowadzenie zakładu opieki zdrowotnej                      w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – lekarz pierwszego kontaktu i lekarz ginekolog

 

7. Okres najmu 10 lat

 

8. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawionego miesięcznie za 1 m2 (netto)

 

13,90*

 

*Do kwoty doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce.

  1. Najemca zobowiązany będzie do wnoszenia czynszu najmu wraz z podatkiem VAT do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
  2. Stawki czynszu najmu ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikom cen towarów i usług  konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach nie zostały zwaloryzowane.
  3. Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w „Umowie najmu”

INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Pomieszczenia użytkowe przeznaczone są na prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.)
  2. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu.
  3. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie dwóch miesięcy od daty przetargu z winy wygrywającego nieruchomość kierowana jest ponownie na przetarg – bez zwrotu poniesionych kosztów.
  4. Po zakończeniu okresu najmu, najemca będzie zobowiązany opuścić i uporządkować wynajmowany lokal i wydać go wynajmującemu w stanie nie pogorszonym w terminie 3 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 9 maja 2017 r. do dnia 30 maja 2017 r.   na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Fabianki oraz umieszcza się na stronie internetowej: bip.fabianki.pl, a informację o wykazie podaje się do wiadomości w Gazecie Pomorskiej.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki, p. 12, tel. (54) 251-72-38.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Falkowska

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian